Za demokratičtější Evropskou unii!

Za Evropu občanů – Proti Evropě bank a vlád


My - občané ze všech členských států EU – jsme znepokojeni. Obáváme se o Evropu. Nechceme Evropu, v níž mají vlády a finanční trhy větší vliv na naši budoucnost, než samotní občané. Nechceme Evropu, ve které jsou suverénní občané odkázáni do role diváků.

Chceme Evropskou unii demokratickou – takovou, ve které budou rozhodovat občané s dostatkem času k otevřené diskusi o předmětných otázkách, tak aby mohly být vzaty v úvahu všechny úhly pohledu. Chceme Evropskou unii, v níž moc státu pochází z lidu a jím volených parlamentů - ne z agentur, guvernérů, kancléřů, prezidentů a komisařů. Chceme moderní demokratickou Evropu - neadministrativní technokracii, ne centralizovanou byrokracii, ne finanční diktaturu. My, občané EU, chceme mít slovo a chceme spolurozhodovat o velkých rozhodnutích, která určují budoucnost nás všech.


Paternalistické úpravy unijní smlouvy prováděné zhora-dolů, tak jak jsou právě teď jménem vlád připravovány prezidenty Euroskupiny (shromáždění ministrů financí Eurozóny), Evropské centrální banky, Rady a Komise nejen že porušují postupy novelizace zakotvené v samotné smlouvě o Evropské unii, ale také zásady demokracie ve smlouvě obsažené. Místo toho potřebujeme otevřenou diskusi o budoucnosti EU, zahrnující všechny úrovně společnosti a všechny politické názory. Potřebujeme vytvořit evropský Konvent (European Convention), která by diskutoval a nacházel ty nejlepší ideje pro budoucnost EU.


Z těchto důvodů vyzýváme Evropský parlament, Radu, Komisi a vlády členských států, aby svolaly Konvent - v souladu s článkem 48 Smlouvy o EU – který by se postaral o další rozvoj smlouvy o EU. Konvent by měl být poradním orgánem při hledání těch nejlepších návrhů směřujících k zajištění solidarity a ekonomické udržitelnosti, stejně jako ke zlepšení demokracie a občanské participace v EU.

Konvent musí:

  • mít největší možnou demokratickou legitimitu
  • dosahovat svých rozhodnutí v plénu plně v souladu s demokratickými pravidly
  • mít dostatek času na vážné a důkladné zvážení projednávaných otázek
  • pracovat plně transparentně, všechna svá jednání otevřít veřejnosti, a při své práci brát v úvahu návrhy občanské společnosti
  • předložit své návrhy ke schválení občanům EU a členským státům EU, a nikoli pouze hlavám států a vlád.

V Evropě občanů, jsou to samotní občané, kteří musí mít poslední slovo v rozhodování o důležitých rozhodnutích týkajících se smlouvy. Proto je nutné, aby po skončení práce Konventu rozhodli občané EU o návrzích týkajících se budoucí podoby naší společné Evropské unie přímo.

 

CO MŮŽETE UDĚLAT VY?

Více ve výzvě hnutí Demokratická Evropa teď:

Vážení přátelé!

Mezi členskými státy EU existuje mnoho rozdílů, ale víra v demokracii je jednou z věcí, které jsou nám všem společné. Proč tedy vyvážení moci a skutečné demokratické odpovědnosti trvá tak dlouho?

Občané jsou zkrátka vyloučeni z procesu politického rozhodování. Vyjednávání za zavřenými dveřmi a reformy prosazované shora dolů způsobují, že dokonce ani netušíme, na základě čeho jsou činěna rozhodnutí – pod jakým tlakem a na základě čích instrukcí. Zvenčí můžeme pouze pozorovat známky toho, že koncentrace politické a ekonomické moci křiví politiku, a že demokracie je až ta poslední v seznamu priorit. To je důvod, proč jsme odhodláni vybudovat hnutí bojující za lepší, demokratičtější Evropu.

Nechcete se k nám připojit? http:/www.democraticeuropenow.org

Prvým krokem k demokratické Evropě je nový Konvent EU. Konvent je proces legálního provádění podstatných změn Smluv o Evropské Unii. Je to současně jediný způsob, který nám umožní uskutečnit demokratické reformy fungování EU.

Abychom tento proces mohli spustit, budeme muset ukázat podporu demokratickým reformám z celého politického spektra a ze všech částí Evropy. Nezdá se, že by EU naslouchala. Je nás ale 500 miliónů, a pokud se v dostatečném množství spojíme, abychom požadovali reálné změny, nebude možno naše volání po demokratické Evropě ignorovat.

Chcete-li podepsat petici a připojit ke kampani za demokratickou Evropu, klikněte zde: http://www.democraticeuropenow.org

Nejsme jediní, kteří jsou z EU frustrovaní. Důvěra v Unii trvale klesá a lidé jsou syti dlouhou dobu uplatňovaného vládnutí shora dolů. Nacionalistické a extrémistické skupiny této frustrace úspěšně využívají a tak stojíme před následující otázkou: budeme nečinně přihlížet, dokud se Evropa pomalu nezhroutí, nebo se vzchopíme k vytvoření Evropy, na kterou budeme moci být hrdí?

Skutečná demokracie znamená, že lidé mohou vytvářet a formovat společnost podle svých potřeb, zájmů a ambicí. Skutečně demokratická Evropa neprodá svůj vliv nejvyšší nabídce, nedovolí diktování politiky podivnou logikou finančních trhů. Naše vize: Evropa občanů a pro občany. A teď, v době narůstající krize, v době kdy se nový parlamentu EU chystá zaujmout své pozice, je čas učinit prvý krok.

Udělejme ho!

Za tým hnutí Demokratická Evropa teď

Armin Steuernagel

P.S. Abychom něčeho dosáhli, budeme potřebovat sílu množství. Pokud máte chvilku, můžete pomoci přeposláním tohoto mailu přátelům a rodině, nebo kliknutím zde můžete sdílet kampaň na facebooku, či na Twitteru.

Demokratická Evropa Teď! je kampaň iniciovaná hnutím

Democracy International e.V., www.democracy-international.org

 

Celoevropský akční den - 17. května 2014 - způsob jak ukázat občanskou sílu